Zorg op onze school

Groepsplannen

De toetsgegevens worden door de leerkracht ingevoerd en geanalyseerd.

Het groepsplan wordt geëvalueerd en er wordt een nieuw groepsplan opgesteld, waarin leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften worden geclusterd en ondergebracht worden in aanpak 1/2/3. De leerlingen die normaal mee kunnen komen zitten in aanpak 2, leerlingen die meer kunnen zitten in aanpak 3, leerlingen met extra instructiebehoefte en begeleiding zitten in aanpak 1.

De hele groep wordt met de interne begeleider doorgesproken, zodat elk kind in beeld is. Aan de hand van het gesprek worden eventuele vervolgstappen gezet. De cyclus wordt 3 keer per jaar uitgevoerd.

Alle resultaten worden teambreed besproken, zodat acties op schoolniveau uitgezet kunnen worden.

Plusklas

Op een Geldropse Eenbesschool komen elke woensdag meer- en hoogbegaafde kinderen bij elkaar in de Plusklas. Dit is een initiatief van alle Eenbes basisscholen in Geldrop. Meer- en hoogbegaafde leerlingen van deze scholen ontmoeten elkaar hier één dag per week. Zij krijgen onderwijs dat bij hen past, ontmoeten meer- en hoogbegaafde medeleerlingen en ontdekken hun eigen manier van leren.

Voor het signaleren van hoogbegaafdheid maken we gebruik van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid.De leerkracht vult voor de gehele groep de Quickscan in. Daarna wordt het resultaat bekeken en beslist over een vervolgtraject.

De Quickscan wordt op maximaal 3 momenten in de loopbaan van een leerling afgenomen.

Zes weken na instroom groep 1 en 3

Aan het einde van groep 5.

Samenwerking met externe instanties 

Zorgteam:

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Verpleegkundige van de GGD

Expertisecentrum

Politie

Directie

Leerkracht en interne begeleider.

Op afspraak kunnen ook ouders of andere deskundigen aansluiten.

 

Het zorgteam komt 6 keer per jaar bij elkaar.

CLB (Consultatieve Leerlingbespreking)

Orthopedagoog

Leerkrachten

Ouders op afspraak

Evt. School maatschappelijk werk

Ambulante begeleiding vanuit een arrangement

 

Daarnaast vinden er, indien nodig, tussendoor gesprekken plaats in verschillende samenstellingen.

 

Verder zijn er korte lijntjes richting stichting MEE, kinderfysiotherapie, logopedie, dyslexiebehandelaars, Zorg Advies Team (ZAT), Zorg voor jeugd, Infopunt opvoeding, Veilig Thuis, Raad van Kinderbescherming, Leerplichtambtenaar, podotherapie, ergotherapie, GGD arts, Mytylschool, Berkenschutse, Expertise Netwerk.

 

Kinderen kunnen ingebracht worden door de verschillende personen, maar altijd na toestemming van de ouders. De betreffende ouders worden ook op de hoogte gehouden van de gesprekken.