Zo ziet ons onderwijs eruit

De Vlinder levert een belangrijke bijdrage aan het opleiden van maatschappelijke betrokken burgers, die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om actief deel te nemen aan de maatschappij. De Vlinder is een ontmoetingsplaats en heeft een verbindende rol in de wijk.

 

Het integraal Kindcentrum is een ontmoetingsplek in de wijk waar de ontwikkelingskansen voor kinderen worden geoptimaliseerd vanuit een eenduidige pedagogische visie met een doorgaande lijn tussen opvang, onderwijs en ontspanning.

 

Ouders kunnen ons zien ons als de vanzelfsprekende partner in de wijk voor opvang en onderwijs.

 

Het is van groot belang dat uw kind zich thuis voelt binnen het Kindcentrum. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Als het zich prettig voelt, zal dat positieve effecten hebben op de onderwijsresultaten. Wij hechten aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal staan. Dit vertaalt zich in de merkwaarden (zie hierna) die terugkomen in ons dagelijkse handelen.

Professioneel

Wij communiceren helder met alle betrokkenen rondom het kind en benutten deze informatie om kinderen te laten groeien. Wij creëren een veilige en uitdagende leeromgeving waarin alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden.

Betrokken

Wij zijn nieuwsgierig naar alle kinderen en hun belevingswereld en zien de talenten in ieder kind. Wij zijn actief gericht op een samenwerking met ouders in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. Wij zijn een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit de wijk en bieden voor iedereen een veilige omgeving.

Kleurrijk

Wij zijn een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en wij elkaar accepteren en respecteren. Ieder kind heeft zijn eigen karakter, ontwikkelingstempo, mogelijkheden en behoeften. Respect voor de eigenheid van ieder kind zien wij als voorwaarde om tot leren te komen. Wij zien ieder kind als een bron van inspiratie en nieuwe ideeën waar wij ruimte aan willen bieden. Vanuit verschillende instellingen hebben wij verschillende expertises en talenten die wij inzetten om tot optimale ontwikkeling van kinderen en medewerkers te komen.

Samen

Door onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning in een geïntegreerde vorm aan te bieden, werken wij aan optimale ontwikkeling van kinderen.

Wij verbinden het binnen – en buitenschools leren met elkaar. Wij bieden een omgeving waar kinderen en medewerkers elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en ervaringen delen.

In beweging

Wij creëren een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn en volgen onze kinderen van 0-13 jaar. Wij stimuleren zowel bij kinderen als bij medewerkers een zelfstandige, ondernemende en ontdekkende houding. Wij reflecteren kritisch op ons eigen handelen om continu onze kwaliteit te verbeteren.

Doelstellingen Kindcentrum/Schoolplan 2022-2023 

  • Doorgaande lijn uitbreiden binnen het Kindcentrum: werken aan een soepele aansluiting tussen alle groepen.
  • Via de methodiek van stichting leerKRACHT naar beter onderwijs & ontwikkeling en meer werkplezier.
  • Duurzaam versterken van de basisvaardigheden: focus voor 2023-2024 zijn de rekenvaardigheden.
  • Borgen van ICT softwareprogramma’s Bereslim (gr. 1/2), Bouw! (gr. 2-3), Letterster (gr. 4), Digit-Po (gr 5 t/m 8).
  • Implementeren van een nieuw leerlingvolgsysteem ‘Leerling in Beeld’ van CITO.
  • Implementeren van nieuwe taalmethode Taal Actief voor groep 4 t/m 8.
  • Oriënteren voor een nieuwe verkeersmethode.