Welke ondersteuning kunnen wij uw kind bieden?

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt. We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Deze zorg is samen met de interne begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners afgestemd. Het kind staat centraal en moet zich prettig voelen.

Onze visie op ondersteuning

We willen dat de ondersteuning zoveel mogelijk binnen de eigen klas plaatsvindt door de eigen leerkracht. Op deze manier voelen kinderen zich een onderdeel van de groep en krijgen ze geen uitzonderingspositie. Daarnaast willen we zo veel mogelijk kinderen behouden voor het basisonderwijs. Op deze manier kunnen kinderen op de school in de buurt blijven, waardoor ze gemakkelijker contacten in de eigen wijk aangaan en behouden.

Goed klassenmanagement maakt de zorg in de klas mogelijk; kinderen die extra ondersteuning hebben, worden geholpen terwijl anderen zelfstandig aan de slag kunnen. De afgelopen jaren hebben we veel  geïnvesteerd in teamscholing om het zelfstandig werken van kinderen te bevorderen. We werken met een instructietafel, stoplicht en vragenkaartje. Elke subgroep krijgt instructie volgens het directe instructiemodel. Daarnaast krijgen kinderen die dat nodig hebben extra instructie, inoefening of herhaling en begeleiding bij de verwerking van opdrachten. In het groepsoverzicht ziet de leerkracht welke onderwijsbehoeften elk kind heeft. Kinderen kunnen geclusterd worden in subgroepen in het groepsplan. We plannen het onderwijs planmatig af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Rust en veiligheid in alle groepen

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen optimale onderwijskwaliteit te bieden. Dat start op een plek binnen één van onze scholen. Onze scholen hebben een ondersteuningsstructuur en signaleren preventief de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Zij werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om in gezamenlijkheid, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo thuisnabij mogelijk, passend onderwijs te bieden. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

Er is echter een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen. Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen.

Daarom kan het, in een uitzonderlijk geval, voorkomen dat we een grens stellen aan de grootte van een groep. We willen daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast getal te duiden is, wordt de grens door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider, vastgesteld. Wanneer deze bereikt wordt, wordt daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden.

Belangrijke elementen in onze zorgstructuur

Referentieniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van groep 8 moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken. Om de kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, maken we gebruik van:

 • Leerlingvolgsysteem ‘KIJK’ voor de peuters
 • Leerlingvolgsysteem ‘Mijn Kleutergroep’ voor de kleuters (gr. 1/2)
 • De CITO toetsen voor de groepen 3 t/m 8
 • Leerlingvragenlijsten van KiVa
 • Quickscan Hoogbegaafdheid
 • Methode gebonden toetsen
 • Observaties
 • Gesprekken met ouders en kinderen.
 • Ouderportaal www.parnassys.net : mogelijkheid dat ouders in het leerlingvolgsysteem via internet meekijken.
 • Rapport: 3x per jaar voor groep 3 t/m 8, 2x per jaar groep 1/2.

Bij wie kunt u als ouder terecht?

Als je als ouders signaleert dat je kind ergens tegenaan loopt, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Deze kijkt wat er nodig is en schakelt in samenspraak met de interne begeleider van de school de juiste expertise in. In eerste instantie op de eigen school of binnen Eenbes Basisonderwijs. Je wordt betrokken bij iedere stap.

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden

We doen alles om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen, zich kan ontwikkelen en kan leren. Toch is het niet altijd mogelijk om volledig ‘inclusief’ onderwijs te bieden waarin we iedereen de begeleiding bieden die nodig is. Er ligt een grens wanneer:

 • de veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht in gevaar komt;
 • er in het systeem om het kind heen grote problematiek speelt waarbij maatschappelijke partners hun rol niet pakken;
 • een kind zich onvoldoende ontwikkelt, nauwelijks groei laat zien, zich niet meer fijn voelt of structureel grensoverschrijdend gedrag laat zien.

In deze gevallen bekijken we samen met u en uw kind wat de best passende plek is. We werken daartoe samen met de andere schoolbesturen in Samenwerkingsverband Helmond-Peelland.