Visie op zorg

We willen dat de zorg zoveel mogelijk binnen de eigen klas plaatsvindt door de eigen leerkracht. Op deze manier voelen kinderen zich een onderdeel van de groep en krijgen ze geen uitzonderingspositie. Daarnaast willen we zo veel mogelijk kinderen behouden voor het basisonderwijs. Op deze manier kunnen kinderen op de school in de buurt blijven, waardoor ze gemakkelijker contacten in de eigen wijk aangaan en behouden.

 

Goed klassenmanagement maakt de zorg in de klas mogelijk; kinderen die extra ondersteuning hebben, worden geholpen terwijl anderen zelfstandig aan de slag kunnen. De afgelopen jaren hebben we veel  geïnvesteerd in teamscholing om het zelfstandig werken van kinderen te bevorderen. We werken met een instructietafel, stoplicht en vragenkaartje. Elke subgroep krijgt instructie volgens het directe instructiemodel. Daarnaast krijgen kinderen die dat nodig hebben extra instructie, inoefening of herhaling en begeleiding bij de verwerking van opdrachten. In het groepsoverzicht ziet de leerkracht welke onderwijsbehoeften elk kind heeft. Kinderen kunnen geclusterd worden in subgroepen in het groepsplan. We plannen het onderwijs planmatig af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Rust en veiligheid in alle groepen

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen optimale onderwijskwaliteit te bieden.

Dat start op een plek binnen één van onze scholen. Onze scholen hebben een ondersteuningsstructuur en signaleren preventief de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Zij werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om in gezamenlijkheid, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo thuisnabij mogelijk, passend onderwijs te bieden.Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Er is echter een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen. Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen.

 

Daarom kan het, in een uitzonderlijk geval, voorkomen dat we een grens stellen aan de grootte van een groep. We willen daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast getal te duiden is, wordt de grens door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider, vastgesteld. Wanneer deze bereikt wordt, wordt daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden.