Onderwijsbehoeftes

De ondersteuning bij het jonge kind start bij vanaf het moment van aanmelden. Aan de hand van gegevens, verstrekt door de ouders en een warme overdracht vanuit voorschoolse instanties, wordt bekeken wat de onderwijsbehoeften zijn van het kind en of wij dit als school ook kunnen bieden.  Mocht blijken dat uw kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning, dan gaan we bekijken hoe we uw kind toch de passende ondersteuning kunnen bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

 

Soms is het dan nodig om te overleggen in het zorgteam of consultatieve leerlingbespreking en vandaar uit worden indien nodig contacten gelegd met hulpverlenende instanties. Dit alles gebeurt in overleg met de ouders.

Na de start op onze school wordt het kind gedurende zijn gehele basisschoolperiode gevolgd middels de 1-zorgroute, wat dit inhoudt kunt u vinden onder het kopje visie op zorg.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Dit is bedoeld voor kinderen die de einddoelen van groep 8 niet kunnen halen. Voor deze kinderen wordt in samenspraak met ouders een individuele leerlijn opgesteld om zo de minimale doelen toch te kunnen behalen.