Zorg

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt.

Visie op zorg

We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Deze zorg is samen met de interne begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners afgestemd. Het kind staat centraal en moet zich prettig voelen.

Lees meer over onze visie.  

Belangrijke elementen in onze zorgstructuur zijn:

 • Een duidelijke 1-zorgroute met groepsbesprekingen, evaluaties en groepsoverzichten en groepsplannen
 • OntwikkelingsPersPectief (OPP)
 • Een leerlingvolgsysteem (Parnassys)
 • Team-, Zorgteam-, CLB (Consultatieve Leerling Bespreking) en groepsbesprekingen.
 • Groepsbezoeken
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
 • Kindgesprekken
 • Portfoliogesprekken
 • Oudergesprekken
 • Teamscholing en presentaties
 • IB netwerk
 • Dossiervorming
 • Extra ondersteuning binnen of buiten de groep (dyslexiebegeleiding, logopedie, VVE, Topklas, kind gesprekken)
 • De school beschikt over een breed netwerk van allerlei instanties.
 • Goede afstemming met peuterspeelzaal en kinderopvang.
 • Een goede moderne orthotheek.

Passend onderwijs

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.

 

SWV Helmond-Peelland PO

Bezoekadres:

Berkveld 19

5709 AE Helmond

04 92 - 51 12 32

www.swv-peelland.nl

 

Postadres:

Postbus 551

5700 AN Helmond

 

Contactgegevens GGD