Plusklas

De Plusklas is een initiatief van 6 Eenbes-scholen in Geldrop. Meer- en hoogbegaafde leerlingen van deze scholen ontmoeten elkaar.

Inleiding

Met de invoering van Passend Onderwijs heeft Eenbes Basisonderwijs zich een doel gesteld: passend onderwijs voor alle leerlingen en dus ook voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Eenbes Basisonderwijs heeft daarom besloten de ondersteuning voor hun leerlingen uit te breiden in de vorm van een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan datgene wat deze groep leerlingen nodig heeft.

Verantwoording

 Op elke school zitten leerlingen die hoogbegaafd zijn. Circa 2-5% van de leerlingen is hoogbegaafd. Door middel van een zorgvuldige route brengen we deze doelgroep zo zuiver mogelijk in beeld. Niet alle leerlingen die opvallen door hoge testresultaten en een goed leervermogen zijn per definitie hoogbegaafd. Daarnaast worden onderpresteerders moeilijk herkend.

Onze visie op hoogbegaafde leerlingen

De Eenbesscholen gaan uit van verschillen tussen kinderen. Daarom willen we binnen Eenbesscholen voor alle leerlingen, dus ook voor hoogbegaafde leerlingen, een passend onderwijsaanbod bieden.

Dit betekent voor de scholen:

 • dat signaleren van hoogbegaafdheid zorgvuldig en transparant plaatsvindt;
 • dat de lesstof voor deze kinderen compacter gemaakt wordt en verrijkt en verbreed wordt als dat nodig is;
 • dat hoogbegaafde kinderen een speciaal lesaanbod krijgen, door middel van een plusklasochtend in de week, als zij dat nodig hebben.

Doelgroep voor de plusklas

Het is lastig om te spreken over dé eigenschappen van hoogbegaafde leerlingen, want deze leerlingen verschillen van elkaar net als alle andere kinderen. Daarom informeren onze plusklasleerkrachten onze interne begeleiders en leerkrachten over hoogbegaafdheid en waar in de klas op gelet moet worden. Als school het vermoeden heeft van hoogbegaafdheid wordt u, de ouders, geïnformeerd en bekeken of de plusklas de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. School vraagt vervolgens bij het bestuur een plusklas-arrangement voor uw kind aan. Dit arrangement (toegang tot een plusklas) is steeds voor een jaar en wordt op basis van een evaluatie voortgezet of beëindigd.

Doelstelling van de plusklassen

De Eenbes plusklassen willen het volgende aan de hoogbegaafde kinderen bieden:

 • Contact met ontwikkelingsgelijken.
 • Ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen en verhogen van hun welbevinden.
 • Uitdaging betreffende het leerstofaanbod, zodat leerlingen leren leren (leren plannen en leren structureren) en leren samenwerken.

Signaleren en diagnostiek

Signalering van hoogbegaafde leerlingen dient zo vroeg mogelijk te gebeuren. Het vroegtijdig onderkennen van de hoogbegaafdheid en hiermee de ondersteuningsbehoeften van een leerling is vooral van belang om problemen als onderpresteren en negatief zelfbeeld of gedragsproblemen te voorkomen.

De signalering van hoogbegaafdheid wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal gegevens die per school kunnen verschillen:

 • Informatie ouders;
 • Informatie leerkracht;
 • CITO gegevens;
 • Informatie over de voorschoolse ontwikkeling.

Op onze school werken we twee jaarlijks met de Quickscan Hoogbegaafdheid (DHH). 

Een mogelijkheid om te komen tot de diagnose hoogbegaafdheid is door een intelligentieonderzoek te laten verrichten. Maar een diagnose is niet per definitie noodzakelijk om de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen. Het gaat ook om het werken en functioneren van het kind in de groep, het welbevinden, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen.

Door de leerkracht en de interne begeleider wordt, in samenspraak met de ouders (en de leerling) bekeken welke aanpak aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In deze fase zijn er voor de (hoog)begaafde leerling twee mogelijkheden:

 • Compacten en verrijken binnen de groep / school.
 • Compacten/ verrijken met het arrangement: Plusklas.

Beleid aanmelding en toelating Plusklassen

 Als ouders en school in overleg tot de conclusie komen dat een kind gebaat is bij het onderwijs in de plusklas dan kan school daartoe een aanvraag indienen bij de Eenbes. Dit doen zij door middel van een arrangementsformulier dat ingevuld wordt door alle betrokkenen. Hierin staat welke ondersteuning de plusklas gaat bieden aan het kind.

Het formulier wordt vervolgens bekeken door een toelatingscommissie, o.a. bestaande uit een orthopedagoog, de coördinator Passend Onderwijs en de coördinator Plusklassen van Eenbes Basisonderwijs. De aanmelding wordt door de toelatingscommissie gescreend op volledigheid en inhoud.

Indien de aanvraag volledig en inhoudelijk in orde is, neemt de toelatingscommissie contact op met de betreffende school en wordt de plaatsing van het kind gerealiseerd.  

 

Omdat hierbij sprake is van een tijdelijk arrangement, wordt jaarlijks de ondersteuning en de voortgang geëvalueerd. Daarom vinden er per schooljaar twee triadegesprekken plaats (ouders, school, plusklasleerkracht): rond december en rond mei-juni.

 

Op de website van het Expertise Netwerk is meer informatie te vinden over de plusklassen. 

Een voorbeeld van extra uitdaging: schaken

In de Plusklas krijgen de kinderen onder andere schaakles. Boris Friesen, de schaakdocent, weet dat schaken voor deze kinderen een fikse uitdaging is: “Hoogbegaafde kinderen zien vaak meer ‘spoken’ – onbelangrijke aspecten die toch hun aandacht trekken – in een stelling. Een beslissing nemen is dan moeilijk, vooral omdat ze helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van die beslissing.

 

Sommige hoogbegaafde kinderen zijn gewend dat ze altijd winnen bij denkspelletjes. Als ze schaken, leren ze dat verliezen erbij hoort en dat je daar ook van kunt leren.”