Medezeggenschapsraad

 

 

Onze school kent een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeelsleden allerlei belangrijke aangelegenheden kunnen bespreken. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden.

 

De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect aangaan. Denk hierbij aan de identiteit van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting. De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. We willen als MR graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan. Mocht u dan ook iets willen bespreken of kenbaar willen maken kunt u zich altijd tot een van ons wenden.

 

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en bij dat overleg is vaak de directeur als adviseur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) op afspraak aanwezig kunt zijn.

 

Functie

Naam

Ouder van:

Voorzitter

Kris van Rens

Lena & Bob 

Secretaris

Ties van Gog

Leerkracht 

 

Yvet Vromans

Leerkracht 

 

Yasmin Kardes

Hira & Ruya

 

Emailadres: mrdevlinder AT eenbes DOT nl

 

Activiteitenplan:

Voor het plan van 2019-2020  klikt u hier

Notulen:

 

Notulen 08 december 2022

Notulen 10 oktober 2022

Notulen 20 juni 2022

Notulen 11 april 2022

Notulen 13 december 2021

 

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Vlinder maakt deel uit van Eenbes Basisonderwijs. Door het bestuur van deze Stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Deze GMR bespreekt alle bovenschoolse zaken. Ook de taken en bevoegdheden van de GMR zijn in een Reglement vastgelegd.