Medezeggenschapsraad

 

 

Onze school kent een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeelsleden allerlei belangrijke aangelegenheden kunnen bespreken. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden.

 

De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect aangaan. Denk hierbij aan de identiteit van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting. De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. We willen als MR graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan. Mocht u dan ook iets willen bespreken of kenbaar willen maken kunt u zich altijd tot een van ons wenden.

 

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en bij dat overleg is vaak de directeur als adviseur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) op afspraak aanwezig kunt zijn.

 

Functie

Naam

Ouder van:

Voorzitter

Michel Werkman

Joni gr. 7

Secretaris

Ties van Gog

Leerkracht gr. 6

 

Johan van der Hulst

Leerkracht gr. 5

 

Yasmin Kardes

Hira gr. 1/2a

 

Emailadres: mrdevlinder AT eenbes DOT nl

 

Notulen:  

 

Notulen 24 juni 2019 

Notulen 7 mei 2019

Notulen 25 februari 2019

Notulen 10 december 2018

Notulen 8 oktober 2018

Notulen 7 mei 2018                                                  

Notulen 6 februari 2018                                               

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Vlinder maakt deel uit van Eenbes Basisonderwijs. Door het bestuur van deze Stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Deze GMR bespreekt alle bovenschoolse zaken. Ook de taken en bevoegdheden van de GMR zijn in een Reglement vastgelegd.