Oproep kandidaatstelling GMR

OPROEP KANDIDAATSTELLING GMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Geldrop, 8 februari 2019                                      

 

 

Aan de medewerkers en ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes Basisonderwijs:

 

Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gehouden. Dit jaar is de datum voor de GMR-verkiezingen vastgesteld op 15 april aanstaande. Op 1 mei 2019 worden de nieuwe GMR-leden voor komend schooljaar benoemd en bekend gemaakt. Wij zijn ook dit jaar weer op zoek naar enthousiaste medewerkers en ouders/verzorgers die mee willen denken en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs. Wij roepen geïnteresseerden op zich vóór 31 maart a.s. kandidaat te stellen voor de GMR.

 

De GMR: wat doen we?

Iedere school binnen Eenbes heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting Eenbes Basisonderwijs heeft daarnaast als overkoepelende organisatie een GMR. In de GMR zijn ouders en medewerkers gesprekspartner van het College van Bestuur. De GMR spreekt met het bestuur over zaken die alle Eenbesscholen of een groot deel van die scholen aangaan. Welke zaken dat zijn is bepaald in de wet. Voorbeelden hiervan zijn: het Koersplan, innovatie en kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs en bepaalde arbeidsvoorwaarden.

 

* Wil je weten waar we ons het afgelopen schooljaar mee bezig hebben gehouden? Neem dan eens een kijkje in ons GMR-jaarverslag door te klikken op onderstaande link:

https://www.eenbes.nl/download/file:gmr-jaarverslag-2017-2018-def.htm

 

De GMR vergadert negen keer per jaar, altijd in de avonduren (wisselende dagen in de week). Het personeelsdeel van de GMR, de PGMR, komt daarnaast nog negen keer per jaar bijeen en bespreekt in haar vergaderingen thema’s die specifiek op het personeel betrekking hebben. De PGMR vergaderingen zijn altijd op donderdagmiddag. Het vergaderschema GMR/PGMR is terug te vinden op de Eenbes website:  http://www.eenbes.nl/voor-ouders/medezeggenschap.htm

 

Beschikbare plaatsen in de GMR

De GMR heeft 14 zetels (plaatsen) beschikbaar. 7 zetels voor de ouders (oudergeleding) en 7 zetels voor de medewerkers (personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de GMR is 3 jaar. M.i.v. het nieuwe schooljaar treden elk jaar de leden af die hun zittingstermijn “vol” hebben gemaakt. Uiteraard mogen zij zich ook weer herkiesbaar stellen voor een nieuwe zittingsduur van 3 jaar.

 

 

Wie zoeken wij voor de GMR?

Iedere ouder of medewerker die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen en die wil meepraten over het onderwijs bij Eenbes is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun mening met andere willen delen en hun horizon willen verbreden.

 

Mocht je beschikken over specifieke kennis van bijvoorbeeld onderwijs, personeelszaken of financiën (die je ook wel eens buiten je normale baan wilt inzetten), dan is de GMR vast iets voor jou! Voor het GMR werk is geen specifieke kennis van medezeggenschap vereist. De GMR organiseert jaarlijks trainingen waarin je die kennis kunt vergaren. Daarnaast geldt uiteraard dat de praktijk de beste leermeester is.

 

Wij verwachten van GMR-leden dat ze aanwezig zullen zijn op de vergaderingen en daaraan actief deelnemen. Ook is het noodzakelijk dat je tijd kan/wil vrijmaken voor het lezen van de vergaderstukken en de emailberichten. Ons uiteindelijke doel is immers om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Voor specifieke onderwerpen worden bovendien werkgroepen (commissies) samengesteld en als GMR-lid maak je een keuze aan welke commissie je wilt deelnemen. Hierbij kun je denken aan een commissie ‘Passend Onderwijs’, een commissie ‘Financiën’ of een commissie voor het organiseren van het jaarlijkse GMR-event. Voor ouders is de GMR vrijwilligerswerk, personeelsleden worden voor 0,1 fte per week vrijgesteld van lesgevende taken. Aan ouders wordt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding van

€ 50,- uitgekeerd, ook worden de reiskosten vergoed (mits je buiten Geldrop woont). Neemt een ouder de rol van voorzitter of vicevoorzitter op zich, dan staat hier een vrijwilligersvergoeding van € 150,- tegenover.

 

Kandidaat stellen en verkiezingen

Als je geïnteresseerd bent en lid wilt worden van de GMR nodigen wij jou uit om je kandidaat te stellen. Dit kun je doen door je ór 31 maart a.s. aan te melden via het emailadres gmr AT eenbes DOT nl onder vermelding van “kandidaatstelling GMR”. We verzoeken je de vragen die onderaan deze pagina vermeld staan te beantwoorden in je mail of dit formulier te downloaden en te versturen naar bovengenoemd e-mailadres. Graag ontvangen wij ook een foto.

 

Als er meer kandidaten zijn dan vacatures dan zal door verkiezingen bepaald worden wie als GMR-lid mag toetreden. De MR-en zullen de leden van de GMR dan uit de kandidaten kiezen. In dat geval vinden de verkiezingen plaats op 15 april 2019.

 

Vragen?

Vragen kun je aan de ambtelijk secretaris (AS) van de GMR stellen via het e-mailadres gmr@eenbes.nl. Mocht je liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een email met je telefoonnummer, je wordt z.s.m. teruggebeld.

 

Kandidaatstelling GMR (Let op: aanmelden vóór 31 maart 2019)

 

Naam:

Heeft kinderen op/werkt op (naam school):

Is lid van de MR van deze school ja/nee:

Adres:

Telefoonnummer:

Email adres:

Motivatie om lid te worden van de GMR:

(s.v.p. foto toevoegen)

 

SCHOLEN DIE IN SCHOOLJAAR 2018-2019 VERTEGENWOORIGD ZIJN IN GMR EENBES

 

Scholen                                                          Aantal leden in de GMR

  1. De Branding Geldrop                                             1
  2. Vervangerspool                                                       2
  3. ’t Klokhuis Geldrop                                                 2
  4. Merlebos Heeze                                                      1                                                          
  5. Sint Jozef Geldrop                                                   2
  6. Vijfblad Geldrop                                                      1
  7. Van der Puttschool Geldrop                                  1
  8. Crijnsschool Nuenen                                              1