Kwaliteit

Kwaliteitsverbetering

Op De Vlinder werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden. We kochten de afgelopen 3 jaar nieuwe methodes voor rekenen, taal, lezen, verkeer en Engels. We verbeteren het onderwijs door de uitkomsten van de toetsen goed te bekijken. Met die resultaten maken de plannen voor de volgende periode van het jaar.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Om de paar jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. Leerlingen geven onze school een 8,3 en ouders een 7,9 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2017 2019
Medewerkers geven een: 8,1 8,0 7,9
Ouders geven een:  7,5 7,9 7,9
Leerlingen geven een:  8,4 8,6 8,3

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2022 2021 2019

Landelijk gemiddelde

Scholengroep 

534,8 534,5 535,7
Schoolscore 534,3 532,4 536,8

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 7 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

Alle kinderen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Voorafgaand aan dit advies worden in groep 6 en 7 al voorlopige adviezen gegeven en met de ouders besproken. De adviezen komen tot stand a.h.v. de toetsresultaten (Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend- en Technisch lezen), de observaties van de leerkracht en in groep 7 de NIO. Door vanuit “Het Raamwerk” ouders en kind tijdig bij dit advies te betrekken kan er nog tijdig gekeken worden wat het kind nodig heeft om zijn/haar doel te bereiken. Aan de hand van de eind CITO kan het advies nog naar boven bij gesteld worden. Door vanuit het VO te blijven monitoren kunnen we bekijken of de adviezen passend zijn geweest.

Over het algemeen zien we dat de kinderen hebben gescoord naar verwachting. Voor meer informatie over advisering van onze school verwijzen we naar www.scholenopdekaart.nl 

 

De leerlingen van onze school zetten hun vervolgonderwijs voort op de volgende scholen:

Augustinianum Eindhoven                      Strabrechtcollege Geldrop

Aloysius/de Roosten Eindhoven            Nuenens college Nuenen

Vakcollege Eindhoven                              Varendonck college Someren

Pleinschool Helder Eindhoven                Antoon Schellens Eindhoven

Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven       SG de Rooi Pannen Eindhoven


 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar 

Beloften Stichting de Eenbes 2015-2019:

 1. Jij kunt bij ons leren op de manier die bij jou past.
 2. We helpen jou te ontdekken waar je goed in bent.
 3. Wij zijn trots op jou.
 4. Jij leert bij ons wat je nodig hebt, voor nu én voor jouw toekomst.
 5. Bij ons op school kun je veilig spelen, leren en werken.

Beloften vanuit Kindcentrum:

Ons centrum is een ontmoetingsplek voor jou en jouw ouders. Samen werken we aan jouw ontwikkeling:

 1. We begeleiden je leven tot je 13 bent. We leren je zelfstandig, ondernemend en ontdekkend te zijn.
 2. We leren je over de wijk, het dorp en de maatschappij.
 3. We ontdekken jouw talent. We sluiten aan bij jouw wereld.
 4. We willen niet dat je achter blijft.
 5. We leren je kennis en vaardigheden voor de toekomst.

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

Doelstellingen Schoolplan:

 • Doorgaande lijn uitbreiden binnen het Kindcentrum: werken aan een soepele aansluiting tussen alle groepen.

 • Via de methodiek van stichting leerKRACHT naar beter onderwijs & ontwikkeling en meer werkplezier.

 • Uitbreiden en verdieping van Mindfulness.

 • Zelfstandigheid bij de kinderen vergroten en ze meer eigenaarschap geven bij het leerproces.

 • ICT-vaardigheden vergroten, met als onderdeel programmeren.

 • Borgen van een nieuwe geïntegreerde wereldoriëntatie methode

 • Schoolontwikkeling op het gebied van meer- en hoogbegaagdheid in samenwerking met plan van passend onderwijs.

 • Visie ontwikkelen en aansluiten bij het nieuwe Koersplan Eenbes 2020-2024.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons Schoolvenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.